Thi công bó vỉa dự án KCN Vsip Hải Dương

Thi công bó vỉa bằng máy Power Curber 5700-B tại dự án KCN Vsip Hải Dương.