Thi công bó vỉa dự án Vũ Yên Hải Phòng

Thi công bó vỉa dự án Vũ Yên Hải Phòng.